View Photos view photos
Copied Link

Ipsilantou I

id: 119

Furnished apartment in
Kolonaki, Athens

2 Bedrooms Furnished Apartment 2
Bedrooms
1.5 Bathrooms Furnished Apartment 1.5
Bathrooms
115 sq. m. Furnished Apartment 115
sq. m.
5 Floor Furnished Apartment 5
Floor
Furnished Apartment with Pets Allowed
Pets Allowed
3 Guests Furnished Apartment 3
Guests
close